Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Документи

Прикачени документи

Стратегия 2023.pdf
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2023-2024г..pdf
СПИСЪК НВО 2023-2024г..pdf
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 2023-2024г..pdf
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 2023-2024г..pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2023-2024г..pdf
ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 2023-2024г..pdf
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2023-2024г..pdf
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2023-2024г..pdf
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЗ 2023-2024г..pdf
Правилник за дейността 2023-2024г.pdf
Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024г.pdf
Прием 1 клас 2023-2024.docx
Заповед План-прием.pdf
Правилник за безопасни условия.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf
Програма за предоставяне на ранни възможности.pdf
Механизъм за продиводействие на училищния тормоз.pdf
Заявление за първи клас.pdf
Отчетна форма
Бланка лекторски