Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Мисия и визия

 

МИСИЯ

   Мисията на училището е да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация, да възпитава и обучава според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

 

ВИЗИЯ

  • Утвърждаване на ОУ"Христо Смирненски" като конкурентноспособно учебно заведение, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
  • Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на зависимост, агресивност и насилие.
  • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив; утвърждаването му като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.