Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Административни услуги

Прикачени документи

Заявление за приемане на ученик в училище
Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен клас, свидетелство за завършена степен на образование
Заявлeние за преместване на ученик
Инфо 153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
Инфо 150 - Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Инфо 143 - Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Инфо 138 - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Инфо 136 - Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование