Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1-4 клас

 

№……….………………….      

……………………. 2021г.             

 

ДО

НАЧАЛНИЦИТЕ НА РУО

 

           

 

Относно:

Организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1-4 клас при заболяемост над 500 на 100000

 

 

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

 

Във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболяемост повече от 500 на 100 000, моля да информирате директорите на училища от областта, в които се осъществява обучение на ученици от 1. до 4. клас включително, за следното:

 1. Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно  наличие на  условията:
  • доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване

 на учениците;

 • писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена

паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19;

 • педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за

ваксиниране, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището;

 • допускане при необходимост на външни лица в училище само след представяне

на валиден „зелен сертификат“.

 1. Регионалните управления по образованието:
  • получават и разпределят тестовете за учениците въз основа на броя на

родителите, декларирали съгласие за тестване на децата в отделната паралелка, като при разпределението предвиждат резерв, без да се нарушава целостта на кутиите. При необходимост съдействие за разпределението на тестовете може да получите от БЧК (Приложение № 1 – два файла с координати на БЧК)

 • съхраняват останалите тестове като резерв в определено от началника на РУО

помещение с ограничен достъп, при температура между 4 и 30 градуса С.

 • предоставят в МОН всеки петък обобщената от училищата информация по Приложение № 5.
 1. Директорите на училищата следва да създадат необходимата организация за възстановяване на присъствен образователен процес за учениците от 1. до 4. клас в условията на безопасна среда, като:
  • предоставят на родителите информация за бързите антигенни тестове за COVID-

19, които ще се прилагат в училище, заедно с декларация за съгласие (Приложение № 2) учениците да се тестват два пъти седмично, която родителите да попълнят и представят в училището в електронен формат или на хартия не по-късно от 12 часа на 08.11.21 г. Обръщаме внимание, че родителите на учениците със специални образователни потребности декларират (Приложение № 3), че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два дни предварително.

 

 • обобщават получените декларации по паралелки и изпращат на РУО

информация по приложената таблица в срок до 10 часа на 09.11.2021 г. (Приложение № 4);

 • организират разпределението на тестовете, предоставени чрез РУО,  въз

основа на броя на родителите, декларирали съгласие за тестване на децата в отделната паралелка за всички ученици от 1. до 4. клас;

 • организират извършване на тестването в съответствие с актуализираните

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката и на министъра на здравеопазването. Тестването на учениците се извършва в класната стая на паралелката (с изключение на учениците със специални образователни потребности) от медицинско лице и/или определен от директора педагогически или непедагогически специалист, като е допустимо участие на доброволци – родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване (зелен сертификат);

 • организират обучението на учениците,  чиито родители не декларират съгласие

за тестване (синхронно или асинхронно) в зависимост от възможностите на училището;

 • организират тестването в училището на педагогическите и непедагогическите

специалисти  без „зелен сертификат“ със закупените  от институцията бързи антигенни тестове за COVID-19;

 • организират събирането на използваните тестове за COVID-19 в плътни

завързани непрозрачни чували и съхранението им в обособено помещение в училище, което се заключва. Предаването на използваните тестове ще става по допълнително указание на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите;

 • ежеседмично (всеки четвъртък, не по-късно от 17 часа) изпращат на РУО

информация за броя на паралелките и за броя на учениците, които се обучават присъствено (Приложение № 5).

 1. С получените по реда на приетото на заседание на Министерски съвет Постановление № 371 от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 и със средства от бюджета на училището директорите приоритетно осигуряват:
  • закупуване на антигенни тестове за COVID-19 за тестване в училище на

педагогическите и непедагогическите специалисти  без „зелен сертификат“;

 • изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на педагогическия и/или

непедагогическия персонал за организиране и извършване на тестването; 

 • мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване на разпространението

на COVID-19, в това число за дезинфекционни  материали, уреди за пречистване на въздух и други.

Размерът и редът за получаване на допълнителните възнаграждения ще бъдат определени в Анекс към Колективния трудов договор.

Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случаи на COVID-19 са разписани в актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.